OISR.org

HOME   >   Research Activities・Publications   >   Ohara Institute of Social Research Publication Series

Ohara Institute of Social Research Publication Series

OISR, ed. Kankoku rōshi kankei no tenkai to genjō [Current situation and development of industrial relations in Korea], Sōgō Rōdō Kenkyūjo, 1997

 

Seiichirō Hayakawa. Kokka kōmuin no shōshin, kyaria keisei [Promotion and career development of national public officials], Nippon Hyōron Sha, 1997

 

OISR, ed. Gendai no kankoku rōshi kankei [Contemporary industrial relations in Korea], Ochanomizu Shobō, 1998

 

Hitoshi Igarashi. Seitō seiji to rōdō kumiai undō [Labour union activism and party politics], Ochanomizu Shobō, 1998

 

Toshihide Umeda. Shakai undō to shuppan bunka [Social activism and publishing culture], Ochanomizu Shobō, 1998

 

Itaru Yokozeki. Kindai nōmin undō to seitō seiji [Modern agrarian movements and party politics], Ochanomizu Shobō, 1999

 

Hiroshi Ōyama, Shigeru Sumitani, and Kōichi Hiraoka, ed. Fukushi kokka e no shiza [Perspectives towards the welfare state], Minerva Shobō, 1999

 

OISR, ed. Shogen: Sanbetsu kaigi no undō [Testimony: The Congress of Industrial Unions movement], Ochanomizu Shobō, 2000

 

Hikohiro Takahashi. Senkanki Nihon no shakai kenkyū sentā [Social research centers of Japan in the interwar period], Kashiwa Shobō, 2001

 

Toshihide Umeda, OISR, ed. Postaa no shakaishi [Social history of propaganda posters], Hituzi Syobō, 2001

 

Manabu Mine, Jun Tokita, and Shizuko Kiba, eds. Kōreisha no zaitaku tāminaru kea [Terminal care at home of the elderly], Ochanomizu Shobō, 2002

 

Toshihide Umeda, Hikohiro Takahashi, and Itaru Yokozeki. Kyōchōkai no Kenkyū [Harmonization Society research], Kashiwa Shobō, 2004

 

Hitoshi Igarashi. Kono me de mitekita sekai no reibā ākaibusu [Personal account of vsits to worldwide labour archives], Hōritsu Bunka Sha, 2004

 

OISR, ed. Shogen: Senryōki no sayoku media [Testimony: The leftist media of the Occupation Period], Ochanomizu Shobō, 2005 

 

Akira Suzuki and Seiichirō Hayakawa, eds.  Todo kumiai no sashimi kakudai senryaku [Strategy of labour union organization expansion], Ochanomizu Shobō, 2006 

 

OISR and Hitoshi Igarashi, eds. ‘Sengo kakushin seiryoku’ no genryū [The headwaters of ‘postwar progressive forces’], Ōtsuki Shoten, 2007

 

Manabu Mine, ed. Kōreisha no sumai to kea [Housing and care of old people], Ochanomizu Shobō, 2008

 

OISR, ed. Jinbun shakai kagaku kenkyū to orarū hisutorī [Oral history and research in humanities and social science], Ochanomizu Shobō, 2009 

 

OISR and Akira Suzuki, eds. Shin jiyū shugi to rōdō [Neoliberalism and labour], Ochanomizu Shobō, 2010 

 

OISR and Hitoshi Igarashi, eds. ‘Sengo kakushin seiryoku’ no honryū [Torrent of ‘postwar progressive forces], Ōtsuki Shoten, 2011 

 

OISR and Nobuko Hara, eds. Fukushi kokka to kazoku [The welfare state and the family], Hosei University Press, 2012 

 

OISR and Fumie Suga, eds. Seinen kōken seido no aratana gurando dezain [New grand design for a system of adult guardianship], Hosei University Press, 2013 

ページトップへ